ทำความรู้จัก เข้าหัวสายแลนมี 2 แบบ คือแบบตรง กับแบบไขว้

  • แบบตรง ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์โดยใช้ Switch หรือ Hub เป็นตัวแยกสัญญาณ
  • แบบไขว้ ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์ประเภทเดียวกัน เข้าหากัน เช่น

เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์

Switch ต่อกับ Switch

Router ต่อกับ Router

หรือ ใช้สำหรับต่ออุปกรณ์ต่างชนิดกัน แต่มีการทำงานระดับเดียวกัน (layer 3 – layer 7) เข้าหากัน เช่น

คอมพิวเตอร์ ต่อกับ Router

คอมพิวเตอร์ ต่อกับ UT

UT ต่อกับ ATA

การจะดูว่าเป็นสายตรง หรือสายไขว้ ให้ถอดเอา หัวสายแลนมาหงาย เทียบสีดู ถ้าทั้งสองหัว สีเหมือนกันก็เป็นสายตรง ถ้ามีสลับสี เส้นที่ 1 กับเส้นที่ 3 และ เส้นที่ 2 กับเส้นที่ 6 ก็เป็นสายไขว้ ครับ

 

 

kdcyber

ทีมงาน เค.ดี.ไซเบอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System มารวมตัวกันเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการงานด้าน IT