ผลงานของเรา

Headersubport53

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์
สำนักงานแรงงานจังหวัด 13 จังหวัด ภาคอีสาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัด  13  จังหวัด ภาคอีสาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) – CAT Telecom จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด จังหวัดนคราชสีมา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคอีสาน
บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *