ประวัติช่าง Admin

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน ศึกษา ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมเว็บไซต์

ทักษะอื่นๆ :

– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น PHP, Edit plus , MS VBS .Net , Dreamweaver, Swish max ได้ในระดับดี
– ความสามารถ ตำแหน่ง IT Support
1. แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ สื่อสาร และโทรศัพท์ รวมถึงระบบเนตเวิค ให้กับพนักงานในบริษัท
2. ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเนตเวิค
3. ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงการป้องกันและความปลอดภัยในการใช้ซอฟท์แวร์
4. ติดตั้ง    ระบบ Network จัดทำระบบ Lan ภายในบริษัท
– ความสามารถด้านเว็บไซด์ และ SEO
1. ปรับแต่งเว็บไซด์ CMS ทั้ง WordPress , Joomla
2. ดูแล Keyword ทั้ง Key หลัก และ Key ย่อย ที่ได้รับมอบหมายให้ติดอันดับใน Google
3. ดูแลจัดการ content update content
4. ดูแลและอัพเดท content ใน Social Media เช่น Facebook, Twitter, Blog Youtube, Instagram
5. วางแผนระยะสั้นกลางยาวในการโปรโหมดเว็บไซต์ portal ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวาง
6. แก้ไขปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา อันดับของ Keyword ใน Google
7. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติของเว็บไซต์
– ความสามารถด้าน CCTV
1. ควบคุมและดูแลกล้องวงจรปิดของบริษัท
2. ตรวจหาสาเหตุการชำรุดของกล้องวงจรปิด
3. ร่วมกำหนดตำแหน่งมุมกล้องวงจรปิด ในสำนักงานและสาขา
4. ตรวจสอบความผิดปกติการทำงานของสาขา
– มีความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรได้
– มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ข้อมูลอื่นๆ
เว็บไซด์ www.kdcybergroup.com เป็นเว็บเก็บรวบรวมผลงานการทำงาน